Svenska Förbundet för Specialpedagogik, SFSP

-är en obunden ideell organisation vars främsta uppgift är att främja utveckling av och lärande för barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd

-är ett pedagogiskt forum för alla med intresse för specialpedagogiska frågor   

-har som språkrör Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, som kommer ut med 4 nummer per år

-erbjuder kurser och konferenser såväl lokalt som regionalt och nationellt

-är en organisation som i samarbete med olika myndigheter aktivt deltar i och påverkar beslut på nationell, regional och lokal nivå

-är remissinstans i specialpedagogiska frågor

-är medlem i Nordiska Förbundet för Specialpedagogik 

Förbundets och de regionala föreningarnas inriktning är:

-att sprida information och kunskap om specialpedagogikens mål och verksamhet inom olika kompetensområden

-att medverka i utveckling av specialpedagogisk verksamhet i förskola, skola och vuxenutbildning

-att verka som nätverksbyggare mellan olika yrkesgrupper som arbetar med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd

-att fungera som ett forum för specialpedagogiska frågor

-att verka för barns, ungas, vuxnas och föräldrars ökade delaktighet i skolan

-att påverka myndigheter och institutioner nationellt, regionalt och lokalt beträffande specialpedagogisk verksamhet och forskning

-att samverka med organisationer med likartad målsättning nationellt och internationellt för att främja specialpedagogikens utveckling

-att påverka och medverka i utveckling av specialpedagogiken i grund- och påbyggnadsutbildning samt annan kompetensutveckling

-att verka för att specialpedagogiskt arbete utförs av därför särskilt utbildad personal inom sitt yrkesområde

 

Aktualitetskonferens

Förbundet anordnar varje år en Aktualitetskonferens i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket och Skolinspektionen.

Temadag

I anslutning till Aktualitetskonferensen anordnar förbundet en temadag kring ett aktuellt specialpedagogiskt område.

 

Specialpedagogisk rikskonferens

Varje år anordnar någon av förbundets regionala föreningar Specialpedagogisk rikskonferens. Rikskonferensen alternerar mellan södra, mellersta och norra Sverige.

 

Elevhälsa

Som en fortsättning på den mångåriga satsningen på en årlig konferens för resursteam och motsvarande anordnar förbundet sedan något år en konferens kring elevhälsa för de olika yrkesgrupperna inom skolans Elevhälsa. 

 

Vart 3:e år anordnas Nordisk Specialpedagogisk kongress, förlagd till något av de nordiska länderna och i samverkan med respektive lands utbildningsdepartement.

 

Kompetensutvecklingsgruppen:

Moniqa E Lindgren, moniqa.e.lindgren@ornskoldsvik.se

Åse Liljeroth-Carlsson, ase.liljeroth@gmail.com