Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa 
Här nedan finns ett urval av artiklar publicerade online, resterande innehåll 
finner du i den tryckta tidskriften. För dig som vill beställa lösnummer finns mer info här.

Nr 4/2016Omslag

 

Rättelse: I den tryckta tidskriften, artikeln "Föreläsning om hjärnan av Åke Pålshammar" 
kom dessvärre artikelförfattarens namn – Åsa Lundström, specialpedagog och sekreterare i SFSP –
och bild inte med. I versionen länkad här nedan är detta åtgärdat.

Innehåll:
Redaktionen
Ordföranden har ordet

TEMA  Hjärnan
I KROPPSFUNKTION tar alla plats – på sina egna villkor
Hjärnpodden – en intervju med Kristina Bähr
Den lärande hjärnan
Vi kan barn, vi kan hjärnan, vi tar oss tid och vi skapar 
– ett individuellt upplägg för varje barn
Hjärnans föråldrade reaktion på stress
Hjärnforskning ger förståelse för lärande i naturvetenskap.
Föreläsning om hjärnan av Åke Pålshammar
Boktips: Hjärna, gener och jävlar anamma - Hur barn lär
Boktips: Hjärnstark - hur motion och träning stärker din hjärna
Backspegeln

Övrigt

Ny unik funktion för alla 123 000 användare i 
Göteborgs kommunala skolor
Nordisk specialpedagogisk konferens på Island
Minnesord över Walter Lund
Viktig information till SFSP:s medlemmar och prenumeranter
Svenska Förbundet för Specialpedagogik
Aktualitetskonferens 2017

 

Nr 3/2016Nr 3 2016 omslag thumb2

Redaktionen
Ordföranden har ordet

TEMA Ideella krafter
Berättarministeriet tar fantasi på största allvar
Underbara ADHD
Mentorskap ger ökad framtidstro hos unga
Ideella krafter och sociala entreprenörer i skolan
Vi hjälper elever att bli bättre på matte!
Abrahams Barn
Backspegeln

Övrigt
Almedalen 2016 i ett specialpedagogiskt fokus
Bokrecension: Språklig sårbarhet i förskola och skola
Boktips: Man kan sjunga på många olika sätt
Folke Bernadotte stiftelsen för barn och ungdom med rörelsehinder
Aktualitetskonferens 2017
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

 

Nr 2/2016Omslag nr2 2016

Redaktionen
Ordföranden har ordet

TEMA Fritidshemmet
Lättläst passar bra på Fritids
Fritidshem – kunskap i gemenskap
Samverkan – skola och fritidshem
PM från Skolverket: Fritidshem
På väg mot ett specialpedagogiskt fritidshem?
Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem – en ny lärarutbildning
Fritidshemmets och skolans gemensamma uppdrag
Boktips:
Fritidshemmets uppdrag
Fritidshemmet och skolan

Övrigt
Referat från föreläsning: Barn med utmanande beteende
Backspegeln
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

 

Nr 1/2016nr1 2016 framsida

Redaktionen
Ordföranden har ordet

TEMA Nyanlända elever
Nyanlända barn
En välkomnande attityd
Boktips: Nyanlända och lärande
Hülya Basaran
Recension: Nyanlända elever i mitt klassrum -
språkutveckling med digitala resurser
Samverkan med elevfokus
Möta barn på flykt, en handbok från Unicef
Kompis Sverige

Övrigt
BETT 2016
Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen
Aktualitetskonferens 2016
Backspegeln
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

 

Framsida nr4 2015

Nr 4/2015

Redaktionen
Ordföranden har ordet

TEMA Vuxnas lärande
Att lära svenska genom upplevelser
Han utvecklas med sitt jobb
Att lära för att arbeta, Samhallskolan
Boktips
Yrkeshögskolan

Övrigt
Hur känns ett hej?
Försäkringskassan vill minska stress hos dyslektiker
MR-dagarna 2015
SSFSP Föreläsning om hemmasittare
Specialpedagogisk Rikskonferens 2015
Backspegeln
Svenska Förbundet för Specialpedagogik


Annons
Aktualitetskonferens och Temadag

 

Nr 3/2015Nr 3 2015

Innehåll 
Redaktionen  
Ordföranden har ordet

TEMA Matematik
De nationella proven som en arena för likvärdighetsfrågor – Referenser
Inkludering i matematik i grundskolan – Referenser – Länk till avhandling
Matematiklyftet – Länk till projektet
Nationellt centrum för matematik (NCM) 
Speciella yrken? En studie om specialpedagogers och speciallärares yrkesroll – Referenser
Boktips
Intervention i matematik i förskoleklass – Referenser (Studien i sin helhet
rapporteras i en licentiatuppsats: 
Sterner, G. (2015). Tal, resonemang och representationer - en interventionsstudie i matematik i förskoleklass https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/39038)

Övrigt 
Ständigt pågående arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer i Höör
Ingen slagdänga – men gyllene skor för pedagog och elev, en artikel om DigiLys
Att lära genom upplevelse, ett språkutvecklande arbetssätt
Backspegeln
Till minne av Sven Lindahl
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

Annons 
Rikskonferensen

 

Nr 2/2015Nr2 2015

Innehåll
Redaktionen  
Ordföranden har ordet

TEMA Lära genom upplevelse
Att göra och röra – för alla!
Bushwick Book Club SKOLA
Estetiska processer som drivkraft i skolan
Språkstörning och lärande
Boktips
Clown-metodik i pedagogiken
Marina läroverket - en skola med världen som klassrum

Övrigt
Handledning för lärande
Vägledning för grundskolan och gymnasieskolan
Aktualitetskonferensen 2015
Temadagen 2015
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

Annons
Rikskonferensen

 

Nr 1/2015 Innehåll
Redaktionen
Ordföranden har ordet

TEMA Läsning
Idrottsbibliotek och skrivarverkstäder ska få killar att läsa
Metodrushen
Läsning är nyckeln till allt
Idrott och läsning
Barn som medborgare i en värld full av texter
Läsning för alla på Ängdala

Övrigt
En tillbakablick på ett av SFSP:s arrangemang
Mänskliga Rättighetsdagarna
SFSP:s planerade aktiviteter 2015
Referat Rikskonferensen Lika men Olika Lika
Boktips
Kortnotiser
Backspegeln
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

Annons
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

Nr 4/2014
Innehåll

Redaktionen Nr4 2014
Ordföranden har ordet

TEMA Handledning
Skolan Äventyret – Skapandet av den Lyssnande Kulturen
Handledning eller tankeledning – ett reflflekterande arbetssätt för undervisningsutveckling
Pedagogisk handledning och ett lyssnande förhållningssätt
Struktur i undervisningen – några lärdomar från forskning
Handledning på lika villkor främjar demokratiska pedagogiska praktiker
Handledning i förskola och skola

Övrigt
Backspegeln
Boktips
SFSP:s planerade aktiviteter 2015
Ny film om adhd för elevhälsan
Svenska Förbundet för Specialpedagogik

Annons
Skolhandledarföreningen
Gothia Fortbildning
Aktualitetskonferens och Temadag 2015